Thông báo
 • Hồ Tiến Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0902123435
  • Email:
   hotienduong@gmail.com
 • Mã Bảo Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987255361
  • Email:
   baoha76c3hs@gamil.com
 • Tống Trần Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912631778
  • Email:
   tongducc3hs@gmail.com
 • Trần Chí Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   thanh564525@gmail.com
 • Đinh Nho Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   haodinh77@gmail.com
 • Hồ Tiến Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0902123435
  • Email:
   hotienduong@gmail.com
 • Mã Bảo Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987255361
  • Email:
   baoha76c3hs@gamil.com
 • Tống Trần Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912631778
  • Email:
   tongducc3hs@gmail.com
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917463777
  • Email:
   lemanhcuongthpths@gmail.com
 • Hồ Tiến Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0902123435
  • Email:
   hotienduong@gmail.com
 • Mã Bảo Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987255361
  • Email:
   baoha76c3hs@gamil.com
 • Tống Trần Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912631778
  • Email:
   tongducc3hs@gmail.com
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917463777
  • Email:
   lemanhcuongthpths@gmail.com
 • Đinh Xuân Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   dinhxuantuesa1981@gmail.com
 • Lê Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   lethihoan18031977@gmail.com
 • Trần Chí Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   thanh564525@gmail.com
 • Nguyễn Quang Sử
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Email:
   quangsu73@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội