• Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp
  | Trường THPT Hương Sơn | 307 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Mẫu phiếu đăng ký xét tốt nghiệp 2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn thi đua, các biểu mẫu 2021-2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 310 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Hướng dẫn xếp viên chức cuối năm
  | Trường THPT Hương Sơn | 196 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Các mẫu liên quan xếp loại VC
  | Trường THPT Hương Sơn | 310 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Văn bản hướng dẫn quy đổi Sáng kiến kinh nghiệm
  | Trường THPT Hương Sơn | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thi đua khen thưởng
  | Trường THPT Hương Sơn | 76 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nâng lương trước thời hạn
  | Trường THPT Hương Sơn | 68 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quyết định giao dự toán 2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 44 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành giáo dục câp xã
  | Trường THPT Hương Sơn | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi ngành Giáo dục Hà Tĩnh
  | Trường THPT Hương Sơn | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục thủ tục hành chính cấp độ 3, 4
  | Trường THPT Hương Sơn | 44 lượt tải | 1 file đính kèm