• Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp
  | Trường THPT Hương Sơn | 346 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Mẫu phiếu đăng ký xét tốt nghiệp 2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn thi đua, các biểu mẫu 2021-2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 354 lượt tải | 12 file đính kèm
 • Hướng dẫn xếp viên chức cuối năm
  | Trường THPT Hương Sơn | 221 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Các mẫu liên quan xếp loại VC
  | Trường THPT Hương Sơn | 342 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Văn bản hướng dẫn quy đổi Sáng kiến kinh nghiệm
  | Trường THPT Hương Sơn | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thi đua khen thưởng
  | Trường THPT Hương Sơn | 102 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nâng lương trước thời hạn
  | Trường THPT Hương Sơn | 98 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quyết định giao dự toán 2022
  | Trường THPT Hương Sơn | 66 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý ngành giáo dục câp xã
  | Trường THPT Hương Sơn | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi ngành Giáo dục Hà Tĩnh
  | Trường THPT Hương Sơn | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh mục thủ tục hành chính cấp độ 3, 4
  | Trường THPT Hương Sơn | 65 lượt tải | 1 file đính kèm